Hír: Jegyzői álláshirdetés
(Kategória: Kulturális hírek)
Küldte: Kondor Ági


Monostorpályi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Monostorpályi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint: - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén, - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Monostorpályi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy igazgatásszervező főiskolai szakképzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés közigazgatási területen szerzett, legalább 3 évi közigazgatási gyakorlat (jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett gyakorlat előnyt élvez)

Előnyt jelentő kompetenciák:
Kiváló szintű vezetői képesség, szervezőkészség
Jó szintű tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, empátia, nagyfokú terhelhetőség és precizitás
Jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett, vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása
45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84.§ szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó József polgármester nyújt, a 06/20-962-1230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Monostorpályi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2017./önkor, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
Elektronikus úton Szabó József polgármester részére a polgarmester@monostorpalyi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, idej
e:
Monostorpályi Község honlapja - 2017. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monostorpalyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Álláshirdetés
Ezen hír származási helye: Monostorpályi Online
( http://monostorpalyi.hu/news.php?extend.3701 )